ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 962 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 695 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 267 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น