ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 558 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 477 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 81 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น