ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 746 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 663 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 83 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น