ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,171 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,890 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 281 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น