ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 275 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 213 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 62 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น