ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 515 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 502 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 13 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น