ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 354 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 312 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 42 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น