ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 454 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 329 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 125 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.53

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น