ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,199 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,041 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 158 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น