ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,382 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,110 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 272 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น