ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 825 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 650 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 175 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น