ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 951 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 657 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 294 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น