ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 621 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 600 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 21 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น