ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,228 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,041 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 187 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น