ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,726 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,441 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 285 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น