ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,956 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,829 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 127 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น