ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,206 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,842 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 364 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น