ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 338 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 250 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 88 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น