ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 842 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 595 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 247 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น