ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 7,185 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,658 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 527 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น