ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 659 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 544 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 115 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น