ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 687 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 569 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 118 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น