ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,262 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,005 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 257 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น