ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,650 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,320 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 330 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น