ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,772 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,693 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 79 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น