ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,661 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,381 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 280 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น