ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,844 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,507 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 337 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น