ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 240 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 219 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 21 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น