ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 671 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 631 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 40 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น