ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 756 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 604 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 152 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น