ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,463 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,134 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 329 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น