ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,867 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,212 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 655 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.08

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น