ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 63 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 38 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 25 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 39.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น