ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,247 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 795 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 452 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น