ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 605 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 604 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 99.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น