ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,277 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,413 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 864 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น