ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 144 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 123 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 21 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น