ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,554 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,353 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 201 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.87

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น