ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 395 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 186 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 209 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 52.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น