ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 299 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 276 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 23 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น