ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 682 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 610 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 72 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น