ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 936 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 842 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 94 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น