ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,879 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,192 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 687 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.08

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น