ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,623 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,041 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 582 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.06

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น