ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 280 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 202 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 78 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น