ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 849 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 397 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 452 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 53.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น