ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 923 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 578 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 345 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น