ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 826 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 536 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 290 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น