ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,205 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,780 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 425 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น