ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 315 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 269 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 46 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น